Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN: Algemene Voorwaarden
MH Automobielen of dochterondernemingen & websites die door MH Automobielen worden beheerd en geëxploiteerd.
Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie MH Automobielen een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
•Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen of diensten van MH Automobielen aan de Klant, alsmede de alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en rechtshandelingen.
•Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2. OFFERTES Algemene Voorwaarden
•Alle aanbiedingen (offertes) van MH Automobielen zijn vrijblijvend, tenzij door MH Automobielen schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangeduid.
•Indien een aanbieding (offerte) van MH Automobielen door de Klant wordt aanvaard, dan heeft MH Automobielen het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. OVEREENKOMST (DUUR EN BEËINDIGING) Algemene Voorwaarden
•Een Overeenkomst met MH Automobielen komt tot stand nadat de klant een aanbieding (offerte aanvraag van een bezoeker) heeft aanvaard en deze niet is herroepen door MH Automobielen. MH Automobielen behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren en voor het geval al een opdracht zou zijn geaccepteerd, die bij gebleken strijdigheid met geldende wetgeving alsnog te weigeren c.q. te beperken.
•MH Automobielen acht zich in gevallen als in dit artikel genoemd, niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade bij of jegens de Klant of derden. Eventueel betaalde verschotten zullen worden terugbetaald na aftrek van hetgeen MH Automobielen te vorderen heeft in het kader van de verstrekte opdracht.
•Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken of toezeggingen door personeel, of middels contract vastgelegde vertegenwoordigers van MH Automobielen, binden MH Automobielen slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door handelingsbevoegde vertegenwoordigers van MH Automobielen zijn bevestigd.
•MH Automobielen is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de haar gegunde werkzaamheden daarvoor noodzakelijke derden te contracteren, waarvan de kosten aan de Klant, zullen worden doorberekend conform de door MH Automobielen hiertoe verstrekte prijsopgave.
•Overeenkomsten tot het verrichten van diensten eindigen, met inachtneming van het overige in deze Algemene Voorwaarden gestelde, op het tijdstip zoals in de Overeenkomst is aangeduid. Indien de Overeenkomst gesloten is voor bepaalde termijn met “automatische verlengoptie” dan zal de Overeenkomst geacht worden telkens stilzwijgend voor een periode van 12 maanden, op dezelfde voorwaarden te zijn verlengd.
4. PRIJZEN / TARIEVEN Algemene Voorwaarden
•Alle prijzen en tarieven in offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
•Indien prijzen en tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutawisselingen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is MH Automobielen gerechtigd de prijs of het tarief overeenkomstig te verhogen.
•Indien op verzoek van, of in overleg met, de Klant niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door MH Automobielen in rekening worden gebracht.
Niet al onze prijzen zijn up-to-date !! Mocht de huidige prijs meer dan 20% hoger zijn dan de vermelde prijs, dan mogen wij de aankoop stagneren en/of de prijs aanpassen
5. LEVERING Algemene Voorwaarden
•Door MH Automobielen opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient MH Automobielen schriftelijk, dan wel elektronisch, in gebreke te worden gesteld waarbij MH Automobielen nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
•MH Automobielen is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de Klant aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens MH Automobielen heeft voldaan en de Klant van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gebracht.
6. AFNAME Algemene Voorwaarden
•De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt MH Automobielen zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de Klant.
•Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. Hieronder valt onder andere de onmogelijkheid tot levering vanwege gebreken met betrekking tot het door cliënt opgegeven email adres waaronder, doch niet uitsluitend, de volgende omstandigheden: onvolledig ingevulde emailadressen, markering als SPAM email, een volle mailbox en andere omstandigheden die de ontvangst van email door MH Automobielen beperken of onmogelijk maken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.
7. BETALING Algemene Voorwaarden
•Betaling geschied op factuur basis, tenzij anders schriftelijk bevestigd.
•De op de bankafschriften van MH Automobielen aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
•De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen MH Automobielen van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op MH Automobielen te vorderen te hebben.
•Vanaf het moment, waarop de Klant in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan MH Automobielen een vertragingsrente van 1.5% per maand verschuldigd.
•Alle kosten van invordering van het door de Klant verschuldigde, gerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Klant. De hoogte van de aan MH Automobielen verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15%.
•Betalingen van de Klant aan MH Automobielen zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.
8. RECLAMEREN
•MH Automobielen streeft naar een zo klantvriendelijk mogelijk reclamering beleid.
•Bezwaar tegen een (order)bevestiging dient schriftelijk vóór de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis van MH Automobielen te worden gebracht.
•Eventuele reclameringen over storingen of gebreken in de levering van adressen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan MH Automobielen te worden medegedeeld.
•Indien en voor zover de reclamering door MH Automobielen gegrond wordt bevonden, kan MH Automobielen het gebrek herstellen of de kosten hiervoor in mindering brengen op de eerst volgende factuur.
•Gegrond bevonden reclameringen gedaan in de laatste 10 dagen van een kalendermaand kunnen worden verrekend in de daaropvolgende maand.
•Het reclameren ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van MH Automobielen.
•Reclameringen met betrekking tot door MH Automobielen verzonden facturen/overzichten, worden door MH Automobielen in behandeling genomen binnen veertien dagen nadat een overzicht van het verbruik door MH Automobielen aan Klant is verzonden of binnen veertien dagen na factuurdatum van de betreffende factuurdatum.
9. ONTBINDING
MH Automobielen en de Klant hebben te allen tijde het recht om deze Overeenkomst zonder opzegtermijn en zonder opgraaf van reden eenzijdig te ontbinden, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd.
10. OVERMACHT
MH Automobielen noch de Klant is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van MH Automobielen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de Klant aan MH Automobielen zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de Klant aan MH Automobielen is voorgeschreven.
11. WIJZIGING
•MH Automobielen heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
•Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
•Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

MH Automobielen – Retour- en teruggavebeleid voor nieuwe producten

Start

– Filiaal 1 Havenstraat 1 en Filiaal 2 Havenstraat 12 Peize MH Automobielen,
Telefoon: +31(0)50-5032544 of +31(0)654372010, Email: info@mhautomobielen.nl

– Ons filiaal 1 bevat de SHOWROOM
– Ons filiaal 2 bevat de MOTOR REVISIE & TUNING, WERKPLAATS & ONDERHOUD en OMBOUW & RESTAURATIE

– MH Automobielen is een geheel onafhankelijk autobedrijf, dat zich al meer dan 25 jaar heeft gespecialiseerd in revisie en onderhoud van het merk Porsche.

– MH” staat voor de 2 letters van de naam van de eigenaar/oprichter van MH Automobielen te Peize, sinds 1994, Michael Hoogstraaten.

Onze website is verdeeld in 8 groepen, te weten:

  1. Werkplaats en onderhoud (inclusief onze rubrieken APK Keuring en Transport)
  2. Motor revisie en Tuning 
  3. Ombouw en Restauratie
  4. Showroom en verbouwingen (inclusief onze rubriek Occasions)
  5. Winkelshop van nieuwe Porsche producten (inclusief onze rubriek op marktplaats)
  6. Winkelshop van gebruikte Porsche producten
  7. Berichten en Reviews (inclusief onze rubrieken Info en Nieuwsbrief)
  8. Over ons bedrijf (inclusief onze rubrieken Media en Michael Hoogstraaten)

Verder kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en wekelijkse berichten. U ontvangt dan in de mail automatische onze nieuwsbrief en onze (Facebook) berichten, zodat u op de hoogte blijft van onze ontwikkelingen op het gebied van Porsche.

Onze webshop bestaat uit 2 winkels, namelijk een webshop met nieuwe Porsche producten en een webshop met gebruikte Porsche producten. De producten zijn OE (Origineel Porsche) producten of AM (After Market) producten. We hebben alle producten die wij aanbieden op voorraad, tenzij aangegeven wordt dat het product uitverkocht is !

Overige informatie:

  • Wij zijn er op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.


Tip: zie ook onze webshop MH Automobielen:     
MH Automobielen

Ontworpen@MH Automobielen - Contact - Algemene Voorwaarden - Privacy - Disclaimer - GDPR

Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Spanish ES